تبلیغات
برق - مهندسی پزشكی :مقاله: سونوتراپی چیست؟
 

مهندسی پزشكی :مقاله: سونوتراپی چیست؟

نوشته شده توسط :مهدی مهدوی
شنبه 10 دی 1390-11:22 ق.ظ

 

سونوتراپی عبارت است از درمان دردها و سایر مشکلات با استفاده از امواج اولتراسوند. استفاده از امواج اولتراسوند در درمان پیش از استفادة آن در تشخیص مطرح بوده است. همانطور که می‌دانید امواج اولتراسوند امواجی مکانیکی می‌باشند و لذا این ارتعاشات مکانیکی درون بافت باعث تولید حرارت می‌شوند و این حرارت است که می‌تواند تسکین دهنده باشد. با استفاده از روش سونوتراپی ما می‌توانیم بافتهای نیمه عمقی نظیر مفاصل، تاندون‌ها، لیگامان‌ها، عضلات و ... را درمان کنیم. همچنین این روش در ترمیم شکستگی استخوان نیز کاربرد زیادی دارد. از مواردی که سونوتراپی به صورت درمان اختصاصی به کار می‌رود می‌توان به درمان فلج عضلات صورت اشاره کرد. در این بیماری به دلیل اینکه استفاده از روشهای معمول فیزیوتراپی باعث تبخیر آب چشم می‌شوند می‌توان به راحتی با استفاده از سونوتراپی حرارت را فقط در عمق مورد نظر ایجاد نمود.

قبل از اینکه وارد بحثهای فیزیکی سونوتراپی شویم باید اشاره کنیم که آخرین گزارشAIOM (American Institute of Medicine) که کمیته بین المللی روشهای اولتراسوند است اعلام می‌دارد که شدتهای تشخیصی و درمانی که در حال حاضر استفاده می‌شوند هیچ گونه اثر قابل توجه بر بیماران ندارند. البته شاید در آینده آثاری مشخص شوند ولی در هر صورت استفاده محتاطانه از این امواج در حال حاضر بی‌خطر است.قبل از اینکه وارد بحثهای فیزیکی سونوتراپی شویم باید اشاره کنیم که آخرین گزارشAIOM (American Institute of Medicine) که کمیته بین المللی روشهای اولتراسوند است اعلام می‌دارد که شدتهای تشخیصی و درمانی که در حال حاضر استفاده می‌شوند هیچ گونه اثر قابل توجه بر بیماران ندارند. البته شاید در آینده آثاری مشخص شوند ولی در هر صورت استفاده محتاطانه از این امواج در حال حاضر بی‌خطر است.

پارامترهای تابش‌دهی:

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم امواج اولتراسوند امواجی مکانیکی هستند. معمول‌ترین راه برای سنجش امواج اولتراسوند تراکم فضایی توان صوتی یا شدت صوت است ولی به دلیل اینکه امواج اولتراسوند در دو حالت یا مد(mode) پیوسته و پالس استفاده می‌شوند لذا شدت صوتی در هر یک از این دو مد متفاوت خواهد بود. در مد پیوسته امواج به صورت دائم در زمان معین منتشر می‌شوند و انتشار این امواج در بافت تغییرات کمی ایجاد می‌کند. در این مد شدت متوسط فضایی بیم و بیشترین شدت بیم(Max peak) مورد توجه هستند.

مد پیوسته در سیستمهای سونوکیت ( برای بررسی ضربان قلب جنین)، داپلر پیوسته، سونوتراپی و دانسیتومتری استخوان استفاده می‌شود.

در مد پالسی، در یک محدوده زمانی موج داریم و سپس امواج قطع می‌شوند. در این مد دو پارامترPD(Pulse Duration) وPRF (Pulse Reapeatation Frequency) مهم هستند.

در این حالت با گذشت زمان شکل موج فرق می‌کند لذا متوسط زمانی باریکه مهم است.

سیستم‌های پالس را به صورت دیگر، زمان روشن و خاموش نیز معرفی می‌کنند. اغلب دامنه موجهای ما یکسان نیست بلکه یک فرکانس مرکزی دارند. در سیستم‌های پالس عمق نفوذ امواج بهPRF بستگی دارد. هر چه این فرکانس بیشتر باشد عمق کمتری قابل بررسی است. فرکانس مورد استفاده در درمان حدوداً 10000 است که عمق حدودcm 5/7 را درمان می‌کند.

در سیستم پالس پارامتر دیگری تحت عنوانDuty Factor داریم که عبارتست اززمانon بودن سیستم به زمان off بودن آن . در سیستمهای فعلی سونوتراپیDuty Factor در حدود 3-10- 2-10 متغیر است یعنی مثلاً 1/0% روشن است و در بقه زمان خاموش می‌باشد.Duty Factor در برآورد آثار بیولوژیک مهم می‌باشد.

همانطور که گفتیم موج صوتی در بافت فشار صوتی ایجاد می‌کند یعنی باعث تولید انقباضات و انبساطات مختلف در بافت می‌شود. لذا دو فشار تعریف می‌شود: فشارMax فشاری است که باعث انقباض می‌شود و فشارMin فشاری است که انبساط ایجاد می‌کند. فشار انقباض می‌تواند باعث ایجاد پدیده حفره‌سازی شود. لذا دو فشار داریم:

  • 1-  قله فشار انقباض (Pc) کهMax فشار انقباض است.
  • 2-  قله فشار انبساط (PR) کهMin فشار است و با علامت منفی مشخص می‌شود.

این دو فشار را در هر دو حد پیوسته و پالس داریم

شدت:

شدت عبارتست از تراکم فضایی توان. در سیستمهای تشخیصی توان بینmW 10-1 است. در کاربردهای درمانی شدت در مد پالس3W/cm2 و در مد پیوستهW/cm2 2-0 می‌باشد. در سیستمهای متوسط زمانی توان تعریف می‌شود که با رابطه توان حداکثرDuty Factor مشخص می‌شود.

ترانسدیوسر:ترانسدیوسرها در سونوتراپی مشابه کاربردهای تشخیصی از کریستال پیزوالکتریک تشکیل شده‌اند. فرکانس‌های مورد استفاده در درمان در حدودMHZ 3-2 می‌باشد. کریستال پیزوالکتریک در دو راستا ارتعاش می‌نماید: 1- ارتعاش در راستای جلو و عقب کهrebound نام دارد. 2- ارتعاش در کناره کریستال کهSWR (Side Wall Radiation) نامیده می‌شود.

درروش تشخیصی فقط از امواجrebound استفاده می‌شود ولی در درمان تفاوتی در استفاده از دو موج نیست. امواجSWR از نقطه نظر آثار بیولوژیکی اهمیت می‌یابند. به دلیل اینکه در هنگام درمان با امواج اولتراسوند، ترانسدیوسر، دست اپراتور و عضو مورد درمان بیمار در آب قرار دارند تا محیطی مناسب برای انتشار و انتقال امواج از ترانسدیوسر به عضو مورد درمان فراهم شود امواجSWR در دست اپراتور جذب می‌شود و با گذشت زمان می‌توانند آثار بیولوژیک ایجاد نمایند. به همین دلیل توصیه شده است تا شدت این امواج کمتر از10mW/cm2 باشد. در ترانسدیوسرهای درمانی، کریستال پیزوالکتریک به صورت یکپارچه است و با استفاده از یک کولیماتور که از جذب ماده‌ای جاذب امواج اولتراسوند نظیر پلیمرهای کربن است، میدان را به اندازه دلخواه درمی‌آورند.

چند تعریف در سونوتراپی:

ضریب جذب:

بیانگر میزان جذب امواج اولتراسوند در بافت است. حالت ایده‌آل این است که امواج به صورت کامل جذب شوند ولی به هر حال به دلیل پدیده‌هایی همچون اسکترینگ، انعکاس و ... این حالت رخ نمی‌دهد. همچنین بسته به نوع بافت ضرایب جذب در آنها متفاوت است. در ضمن میزان فرکانس نیز ضریب جذب را تغییر می‌دهد. به عنوان مثال در فرکانسی برابر1MHZ ضریب جذب برای استخوانneper/cm 22/3، پوستn/cm 62/0، آبn/cm 0006/0 و خونn/cm 028/0 می‌باشد.

در واقع با افزایش چگالی بافت اتلاف انرژی صوتی در آن بیشتر می‌شود که این پدیده در درمان مفید است.

عمق نیم جذب،HVD (Half Value Depth) :

عمقی است که شدت صوت در آن به نیمی از مقدار اولیه کاهش می‌یابد و مقدار آن از رابطه HVD=0.693/a  بدست می‌آید که در این رابطهa ضریب جذب می‌باشد.

عمق ویژه:

عمقی است که شدت موج به 15% مقدار اولیه برسد و از رابطةP=2.3/a  بدست می‌آید و در این رابطهa ضریب جذب می‌باشد.

محیط تماسی(Contact Medium):

محیط تماسی محیط بینTransducer و بافت می‌باشد. محیط تماسی باید محیطی باشد که امپدانس آکوستیکی آن مابین امپدانس آکوستیکی ترانسدیوسر و بافت باشد تا اجازة عبور امواج را بدهد. یکی از مواد مناسب برای این منظور آب است. البته باید از آب بدون گاز (جوشیده) و استریل استفاده کرد. البته امروزه ژلهای گوناگون مخصوص این کار نیز ساخته شده‌اند. در هر صورت هر ماده‌ای که به عنوان یک محیط تماس به کار می‌رود باید دارای خصوصیاتی باشد. از جمله اینکه استریل باشد، توسط پوست جذب نشود، ایجاد رنگ نکند، حاوی میکروارگانیسم‌ها نباشد، اثرات سردی، گرمی و شیمیایی نداشته باشد، بدون گاز باشد و اینکه میزان عبور صورت از درون آن زیاد باشد.

به طور کلی امواج اولتراسوند را به دو صورت به بافت منتقل می‌کنند:

  • 1-  تماس مستقیم که در آن از ژل بین بافت و تراسدیوسر استفاده می‌شود.
  • 2-  درمان غیر مستقیم که معمولاً درمان زیر آب است و معمولاً برای سطوح با اشکال نامشخص نظیر انگشتان پا از آن استفاده می‌شود.

همچنین حرکتHead درمانی نیز به دو صورت است:

  • 1-  روش دینامیک که در آن پروب را مرتب حرکت می‌دهیم. این روش این مزیت را دارد که باعث اتساع نقطه‌ای شریانها نمی‌شود. بافت در نقطه‌ای میدان تابش قرار می‌دهیم که شدت بسیار بالاست وHead درمانی را با حرکاتی آرام به صورت دایره یا انتقالی حرکت می‌دهیم.
  • 2-  روش استاتیک که در این روش پروب ساکن است و امواج را با شدت بالا به ناحیه مورد نظر می‌تاباند.


نظرات() 


Cialis canada
یکشنبه 2 تیر 1398 09:04 ب.ظ

Nicely put, Thank you.
venta cialis en espaa buy generic cialis cialis online enter site very cheap cialis if a woman takes a mans cialis precios cialis peru cialis patentablauf in deutschland cost of cialis cvs how to purchase cialis on line recommended site cialis kanada
http://hankenu.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:51 ق.ظ

You said it nicely..
cialis for daily use tesco price cialis cialis ahumada chinese cialis 50 mg what is cialis cialis pills the best site cialis tablets best generic drugs cialis click here cialis daily uk cialis generic
http://nagequan.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:12 ب.ظ

Appreciate it! An abundance of tips.

cialis taglich cialis australian price prix cialis once a da cialis efficacit viagra vs cialis how much does a cialis cost where to buy cialis in ontario online prescriptions cialis we use it 50 mg cialis dose india cialis 100mg cost
http://frusinex.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:21 ب.ظ

You said it adequately.!
we choice cialis pfizer india how do cialis pills work generic cialis soft gels click here take cialis purchase once a day cialis cialis generic availability cialis tadalafil online we choice cialis pfizer india acquisto online cialis cialis prices
http://prefunal.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 05:38 ق.ظ

Thanks! I value it.
cialis 5 effetti collaterali cialis prezzo al pubblico discount cialis cialis for sale buying brand cialis online cialis coupons acquisto online cialis cialis en 24 hora buy cialis cheap 10 mg cialis authentique suisse
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 12:18 ب.ظ

Incredible loads of excellent tips!
generic cialis soft gels order a sample of cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis online cialis canada click here take cialis cialis canadian drugs generic cialis in vietnam cialis kaufen cialis generic availability
Cialis canada
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:24 ب.ظ

Information certainly utilized.!
prescription doctor cialis cialis tadalafil online cialis generic tadalafil buy costo in farmacia cialis cialis pills preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cialis name brand cheap we choice cialis uk cialis italia gratis
http://diamenet.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 02:12 ق.ظ

With thanks, A good amount of forum posts!

buy cialis online nz low cost cialis 20mg weblink price cialis online prescriptions cialis cialis pills price cialis per pill cialis 5 mg schweiz weblink price cialis cialis australian price side effects of cialis
http://icmocfi.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 03:31 ق.ظ

Seriously lots of awesome data.
cialis en mexico precio cialis dosage cialis generico online safe site to buy cialis online cialis reviews buying brand cialis online generic cialis 20mg tablets 40 mg cialis what if i take discount cialis comprar cialis navarr
http://plesatpoul.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:42 ب.ظ

Cheers, I appreciate this!
5 mg cialis coupon printable where to buy cialis in ontario canadian drugs generic cialis opinioni cialis generico free generic cialis cialis side effects dangers cialis diario compra cialis vs viagra cialis cuantos mg hay calis
cialis back pain
یکشنبه 26 خرداد 1398 08:09 ق.ظ

Appreciate it, Plenty of forum posts.

non 5 mg cialis generici cialis qualitat cialis vs viagra cialis preise schweiz il cialis quanto costa cialis farmacias guadalajara cialis reviews acquistare cialis internet generic cialis in vietnam cialis 20mg prix en pharmacie
cialis australia org
شنبه 25 خرداد 1398 06:39 ب.ظ

Well spoken indeed! .
cialis en 24 hora canadian drugs generic cialis cialis 5mg prix look here cialis cheap canada cialis taglich enter site natural cialis achat cialis en europe buy cialis online legal buying cialis on internet acheter cialis kamagra
http://poundepal.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 04:14 ق.ظ

Truly tons of great knowledge.
miglior cialis generico cialis 30 day trial coupon cialis from canada generic cialis 20mg uk cialis tadalafil online tadalafil 20mg cialis 5mg canadian discount cialis calis prescription doctor cialis
http://inthime.strikingly.com/
جمعه 24 خرداد 1398 02:13 ب.ظ

Amazing plenty of valuable material.
purchase once a day cialis cialis generico lilly recommended site cialis kanada canadian cialis look here cialis cheap canada cialis generico online cialis y deporte order generic cialis online import cialis cialis online nederland
cialis cipla best buy
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:46 ب.ظ

Very good forum posts. Thank you.
cialis para que sirve cialis 20mg cialis online deutschland cialis prezzo in linea basso wow cialis 20 cialis 5mg tadalafilo buy cialis online sialis we like it cialis soft gel
http://lethyled.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 08:12 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis prices cialis generique 5 mg cialis bula cialis generico in farmacia click now buy cialis brand acheter cialis meilleur pri cialis generico milano cialis generique comprar cialis navarr cialis for daily use
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 06:57 ب.ظ

You have made the point!
cialis prezzo di mercato cialis australia org callus cialis 5 effetti collaterali achat cialis en suisse free generic cialis dosagem ideal cialis cialis 5mg billiger female cialis no prescription when will generic cialis be available
spedra viagra
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:06 ب.ظ

Hi there to every , as I am genuinely eager of reading this web site's post to be updated on a regular basis. It consists of pleasant data.
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 01:08 ب.ظ

Nicely put, Cheers!
cialis kaufen we recommend cheapest cialis preis cialis 20mg schweiz precios de cialis generico tadalafil tablets cialis patent expiration tesco price cialis cialis 5 mg precios cialis peru buy original cialis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 07:41 ق.ظ

You actually suggested it fantastically.
best generic drugs cialis cialis for sale in europa achat cialis en suisse cialis for daily use brand cialis generic cialis 10 doctissimo tarif cialis france acheter cialis kamagra cialis 5 mg buy india cialis 100mg cost
http://canadiantousapharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 01:17 ق.ظ

You made your point!
northwest pharmacies online canada pharmaceuticals online canadian pharmacies canadian drug prescriptions from canada without drugstore online shopping reviews online pharmacies of canada canadian medications 247 north west pharmacy canada canadian rxlist
Cialis generic
جمعه 16 آذر 1397 08:31 ق.ظ

You said it nicely..
cialis alternative cialis therapie cialis generisches kanada buying cialis on internet estudios de cialis genricos buy cialis online cheapest cialis flussig cialis great britain only best offers cialis use we choice free trial of cialis
Buy cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 01:24 ب.ظ

You have made the point!
buy cialis online legal buying brand cialis online cialis generisches kanada cialis professional yohimbe venta cialis en espaa generic cialis 20mg tablets cialis taglich cialis arginine interactio side effects for cialis cialis 20 mg cost
buy cialis us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:17 ب.ظ

Valuable postings. Regards!
5 mg cialis pharmacie en ligne cialis canadian drugs cialis patentablauf in deutschland cialis herbs cialis online deutschland cialis coupons printable usa cialis online click now cialis from canada discount cialis ou trouver cialis sur le net
Generic cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 04:30 ق.ظ

Thanks a lot! Plenty of content!

low dose cialis blood pressure cialis side effects dangers cialis coupon generic cialis tadalafil deutschland cialis online cialis generic availability cialis 5 mg effetti collateral cialis dose 30mg cialis 20mg prix en pharmacie generic cialis soft gels
buy generic cialis pills
سه شنبه 13 آذر 1397 05:21 ب.ظ

Nicely put. Cheers.
cialis online napol cialis 5 effetti collaterali cialis herbs cost of cialis per pill buy brand cialis cheap cialis official site cialis 5 mg funziona tadalafil 20 mg cialis lilly tadalafi cialis prices
Buy cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 06:04 ق.ظ

You have made the point!
cialis therapie cialis generika cialis 30 day sample try it no rx cialis usa cialis online cipla cialis online generic cialis pill online cialis for sale south africa cialis canada on line trusted tabled cialis softabs
buy cialis online no prescription
دوشنبه 12 آذر 1397 06:01 ب.ظ

Very good tips. Thank you!
buy cialis online nz cialis online cialis authentique suisse cialis e hiv cialis dose 30mg get cheap cialis tadalafil 20mg buy online cialis 5mg cialis with 2 days delivery does cialis cause gout
Buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:45 ق.ظ

You said it adequately..
miglior cialis generico cialis coupon generic cialis pro cialis generico postepay cialis cipla best buy cialis generic tadalafil buy cialis 200 dollar savings card female cialis no prescription cialis purchasing tadalafil 20mg
buy tadalafil online
یکشنبه 11 آذر 1397 05:30 ب.ظ

You said it adequately..
i recommend cialis generico cialis authentique suisse tadalafil 20 mg cialis uk cialis mit grapefruitsaft free cialis side effects for cialis walgreens price for cialis we recommend cialis info cialis vs viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox