تبلیغات
برق - مهندسی پزشكی :مقاله: سونوتراپی چیست؟
 

مهندسی پزشكی :مقاله: سونوتراپی چیست؟

نوشته شده توسط :مهدی مهدوی
شنبه 10 دی 1390-10:22 ق.ظ

 

سونوتراپی عبارت است از درمان دردها و سایر مشکلات با استفاده از امواج اولتراسوند. استفاده از امواج اولتراسوند در درمان پیش از استفادة آن در تشخیص مطرح بوده است. همانطور که می‌دانید امواج اولتراسوند امواجی مکانیکی می‌باشند و لذا این ارتعاشات مکانیکی درون بافت باعث تولید حرارت می‌شوند و این حرارت است که می‌تواند تسکین دهنده باشد. با استفاده از روش سونوتراپی ما می‌توانیم بافتهای نیمه عمقی نظیر مفاصل، تاندون‌ها، لیگامان‌ها، عضلات و ... را درمان کنیم. همچنین این روش در ترمیم شکستگی استخوان نیز کاربرد زیادی دارد. از مواردی که سونوتراپی به صورت درمان اختصاصی به کار می‌رود می‌توان به درمان فلج عضلات صورت اشاره کرد. در این بیماری به دلیل اینکه استفاده از روشهای معمول فیزیوتراپی باعث تبخیر آب چشم می‌شوند می‌توان به راحتی با استفاده از سونوتراپی حرارت را فقط در عمق مورد نظر ایجاد نمود.

قبل از اینکه وارد بحثهای فیزیکی سونوتراپی شویم باید اشاره کنیم که آخرین گزارشAIOM (American Institute of Medicine) که کمیته بین المللی روشهای اولتراسوند است اعلام می‌دارد که شدتهای تشخیصی و درمانی که در حال حاضر استفاده می‌شوند هیچ گونه اثر قابل توجه بر بیماران ندارند. البته شاید در آینده آثاری مشخص شوند ولی در هر صورت استفاده محتاطانه از این امواج در حال حاضر بی‌خطر است.قبل از اینکه وارد بحثهای فیزیکی سونوتراپی شویم باید اشاره کنیم که آخرین گزارشAIOM (American Institute of Medicine) که کمیته بین المللی روشهای اولتراسوند است اعلام می‌دارد که شدتهای تشخیصی و درمانی که در حال حاضر استفاده می‌شوند هیچ گونه اثر قابل توجه بر بیماران ندارند. البته شاید در آینده آثاری مشخص شوند ولی در هر صورت استفاده محتاطانه از این امواج در حال حاضر بی‌خطر است.

پارامترهای تابش‌دهی:

همانطور که در بالا نیز اشاره کردیم امواج اولتراسوند امواجی مکانیکی هستند. معمول‌ترین راه برای سنجش امواج اولتراسوند تراکم فضایی توان صوتی یا شدت صوت است ولی به دلیل اینکه امواج اولتراسوند در دو حالت یا مد(mode) پیوسته و پالس استفاده می‌شوند لذا شدت صوتی در هر یک از این دو مد متفاوت خواهد بود. در مد پیوسته امواج به صورت دائم در زمان معین منتشر می‌شوند و انتشار این امواج در بافت تغییرات کمی ایجاد می‌کند. در این مد شدت متوسط فضایی بیم و بیشترین شدت بیم(Max peak) مورد توجه هستند.

مد پیوسته در سیستمهای سونوکیت ( برای بررسی ضربان قلب جنین)، داپلر پیوسته، سونوتراپی و دانسیتومتری استخوان استفاده می‌شود.

در مد پالسی، در یک محدوده زمانی موج داریم و سپس امواج قطع می‌شوند. در این مد دو پارامترPD(Pulse Duration) وPRF (Pulse Reapeatation Frequency) مهم هستند.

در این حالت با گذشت زمان شکل موج فرق می‌کند لذا متوسط زمانی باریکه مهم است.

سیستم‌های پالس را به صورت دیگر، زمان روشن و خاموش نیز معرفی می‌کنند. اغلب دامنه موجهای ما یکسان نیست بلکه یک فرکانس مرکزی دارند. در سیستم‌های پالس عمق نفوذ امواج بهPRF بستگی دارد. هر چه این فرکانس بیشتر باشد عمق کمتری قابل بررسی است. فرکانس مورد استفاده در درمان حدوداً 10000 است که عمق حدودcm 5/7 را درمان می‌کند.

در سیستم پالس پارامتر دیگری تحت عنوانDuty Factor داریم که عبارتست اززمانon بودن سیستم به زمان off بودن آن . در سیستمهای فعلی سونوتراپیDuty Factor در حدود 3-10- 2-10 متغیر است یعنی مثلاً 1/0% روشن است و در بقه زمان خاموش می‌باشد.Duty Factor در برآورد آثار بیولوژیک مهم می‌باشد.

همانطور که گفتیم موج صوتی در بافت فشار صوتی ایجاد می‌کند یعنی باعث تولید انقباضات و انبساطات مختلف در بافت می‌شود. لذا دو فشار تعریف می‌شود: فشارMax فشاری است که باعث انقباض می‌شود و فشارMin فشاری است که انبساط ایجاد می‌کند. فشار انقباض می‌تواند باعث ایجاد پدیده حفره‌سازی شود. لذا دو فشار داریم:

  • 1-  قله فشار انقباض (Pc) کهMax فشار انقباض است.
  • 2-  قله فشار انبساط (PR) کهMin فشار است و با علامت منفی مشخص می‌شود.

این دو فشار را در هر دو حد پیوسته و پالس داریم

شدت:

شدت عبارتست از تراکم فضایی توان. در سیستمهای تشخیصی توان بینmW 10-1 است. در کاربردهای درمانی شدت در مد پالس3W/cm2 و در مد پیوستهW/cm2 2-0 می‌باشد. در سیستمهای متوسط زمانی توان تعریف می‌شود که با رابطه توان حداکثرDuty Factor مشخص می‌شود.

ترانسدیوسر:ترانسدیوسرها در سونوتراپی مشابه کاربردهای تشخیصی از کریستال پیزوالکتریک تشکیل شده‌اند. فرکانس‌های مورد استفاده در درمان در حدودMHZ 3-2 می‌باشد. کریستال پیزوالکتریک در دو راستا ارتعاش می‌نماید: 1- ارتعاش در راستای جلو و عقب کهrebound نام دارد. 2- ارتعاش در کناره کریستال کهSWR (Side Wall Radiation) نامیده می‌شود.

درروش تشخیصی فقط از امواجrebound استفاده می‌شود ولی در درمان تفاوتی در استفاده از دو موج نیست. امواجSWR از نقطه نظر آثار بیولوژیکی اهمیت می‌یابند. به دلیل اینکه در هنگام درمان با امواج اولتراسوند، ترانسدیوسر، دست اپراتور و عضو مورد درمان بیمار در آب قرار دارند تا محیطی مناسب برای انتشار و انتقال امواج از ترانسدیوسر به عضو مورد درمان فراهم شود امواجSWR در دست اپراتور جذب می‌شود و با گذشت زمان می‌توانند آثار بیولوژیک ایجاد نمایند. به همین دلیل توصیه شده است تا شدت این امواج کمتر از10mW/cm2 باشد. در ترانسدیوسرهای درمانی، کریستال پیزوالکتریک به صورت یکپارچه است و با استفاده از یک کولیماتور که از جذب ماده‌ای جاذب امواج اولتراسوند نظیر پلیمرهای کربن است، میدان را به اندازه دلخواه درمی‌آورند.

چند تعریف در سونوتراپی:

ضریب جذب:

بیانگر میزان جذب امواج اولتراسوند در بافت است. حالت ایده‌آل این است که امواج به صورت کامل جذب شوند ولی به هر حال به دلیل پدیده‌هایی همچون اسکترینگ، انعکاس و ... این حالت رخ نمی‌دهد. همچنین بسته به نوع بافت ضرایب جذب در آنها متفاوت است. در ضمن میزان فرکانس نیز ضریب جذب را تغییر می‌دهد. به عنوان مثال در فرکانسی برابر1MHZ ضریب جذب برای استخوانneper/cm 22/3، پوستn/cm 62/0، آبn/cm 0006/0 و خونn/cm 028/0 می‌باشد.

در واقع با افزایش چگالی بافت اتلاف انرژی صوتی در آن بیشتر می‌شود که این پدیده در درمان مفید است.

عمق نیم جذب،HVD (Half Value Depth) :

عمقی است که شدت صوت در آن به نیمی از مقدار اولیه کاهش می‌یابد و مقدار آن از رابطه HVD=0.693/a  بدست می‌آید که در این رابطهa ضریب جذب می‌باشد.

عمق ویژه:

عمقی است که شدت موج به 15% مقدار اولیه برسد و از رابطةP=2.3/a  بدست می‌آید و در این رابطهa ضریب جذب می‌باشد.

محیط تماسی(Contact Medium):

محیط تماسی محیط بینTransducer و بافت می‌باشد. محیط تماسی باید محیطی باشد که امپدانس آکوستیکی آن مابین امپدانس آکوستیکی ترانسدیوسر و بافت باشد تا اجازة عبور امواج را بدهد. یکی از مواد مناسب برای این منظور آب است. البته باید از آب بدون گاز (جوشیده) و استریل استفاده کرد. البته امروزه ژلهای گوناگون مخصوص این کار نیز ساخته شده‌اند. در هر صورت هر ماده‌ای که به عنوان یک محیط تماس به کار می‌رود باید دارای خصوصیاتی باشد. از جمله اینکه استریل باشد، توسط پوست جذب نشود، ایجاد رنگ نکند، حاوی میکروارگانیسم‌ها نباشد، اثرات سردی، گرمی و شیمیایی نداشته باشد، بدون گاز باشد و اینکه میزان عبور صورت از درون آن زیاد باشد.

به طور کلی امواج اولتراسوند را به دو صورت به بافت منتقل می‌کنند:

  • 1-  تماس مستقیم که در آن از ژل بین بافت و تراسدیوسر استفاده می‌شود.
  • 2-  درمان غیر مستقیم که معمولاً درمان زیر آب است و معمولاً برای سطوح با اشکال نامشخص نظیر انگشتان پا از آن استفاده می‌شود.

همچنین حرکتHead درمانی نیز به دو صورت است:

  • 1-  روش دینامیک که در آن پروب را مرتب حرکت می‌دهیم. این روش این مزیت را دارد که باعث اتساع نقطه‌ای شریانها نمی‌شود. بافت در نقطه‌ای میدان تابش قرار می‌دهیم که شدت بسیار بالاست وHead درمانی را با حرکاتی آرام به صورت دایره یا انتقالی حرکت می‌دهیم.
  • 2-  روش استاتیک که در این روش پروب ساکن است و امواج را با شدت بالا به ناحیه مورد نظر می‌تاباند.


نظرات() 


canadian pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 03:28 ق.ظ

Valuable tips. Regards.
online pharmacy canada online canadian discount pharmacies canadian online pharmacies legitimate canadian medications list canadian pharmacies online drug store canadian pharmaceuticals stocks online pharmacies legitimate canada pharmacies canadian pharmacy online 24
http://viagraessale.com/
چهارشنبه 28 شهریور 1397 12:27 ق.ظ

Thanks a lot, Numerous info.

cialis patent expiration cialis tablets australia when will generic cialis be available best generic drugs cialis viagra or cialis cialis alternative cialis rezeptfrei cialis dose 30mg how do cialis pills work cialis en mexico precio
cialisvipsale.com
پنجشنبه 15 شهریور 1397 04:21 ب.ظ

You have made your point quite effectively!!
american pharmacy cialis cialis daily buy cialis online legal only here cialis pills acquistare cialis internet cialis generico postepay cialis online napol viagra vs cialis acheter du cialis a geneve buy cialis uk no prescription
canadianpharmacytousa.com
چهارشنبه 14 شهریور 1397 07:25 ق.ظ

Cheers. Good stuff.
buy vistagra online safe online pharmacies india canadian pharmacy online 24 pharmacy canada reviews online pharmacies of canada northwest pharmacies online the best canadian online pharmacies canadian prescription drugstore canadian pharcharmy online24 northwest pharmacies in canada
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:00 ق.ظ

Information very well applied..
buy viagra online using paypal how to get viagra from doctor where to buy viagra online without prescription buy viagra online canada no prescription where to buy viagra in store uk viagra viagra best buy buy viagra no rx blue pill where to purchase viagra
cialisvi.com
دوشنبه 12 شهریور 1397 09:14 ق.ظ

You actually reported that exceptionally well!
prescription doctor cialis free generic cialis cialis 30 day trial coupon cialis billig 200 cialis coupon cialis sans ordonnance where cheapest cialis order cialis from india cialis 5mg cialis kaufen bankberweisung
http://cialisiv.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:48 ب.ظ

You mentioned it adequately.
cialis tablets for sale cialis generic tadalafil buy acheter cialis kamagra cialis usa cost buying brand cialis online cialis from canada buy generic cialis cialis 05 cialis generique 5 mg warnings for cialis
Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 09:49 ق.ظ

Kudos, Numerous tips!

prices on cialis 10 mg only best offers 100mg cialis try it no rx cialis enter site natural cialis canadian discount cialis buying cialis in colombia cialis for daily use cialis coupons printable does cialis cause gout when can i take another cialis
Online viagra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:23 ب.ظ

Appreciate it! Loads of advice!

honest place to buy viagra buy viagra online with paypal order viagra usa sildenafil sildenafil online viagra no prescription cheap generic sildenafil herbal viagra viagra online pharmacy viagra how to buy viagra safely online viagra to buy
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 11:02 ق.ظ

Whoa many of helpful advice.
what is cialis generic cialis tadalafil cialis en mexico precio generic cialis with dapoxetine cialis prices tarif cialis france online cialis cialis uk cialis 30 day trial coupon cialis 5mg prix
Cialis 20 mg
شنبه 4 فروردین 1397 11:04 ق.ظ

Many thanks! Excellent stuff.
brand cialis generic estudios de cialis genricos cialis online napol click here to buy cialis we recommend cialis best buy il cialis quanto costa cialis 5mg prix cialis tadalafil how does cialis work side effects for cialis
Hilario
جمعه 17 آذر 1396 09:13 ق.ظ
Magnificent beat ! I would like to apprentice while you amend your web site, how could i
subscribe for a blog web site? The account aided
me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast offered bright clear
concept
What is the tendon at the back of your ankle?
یکشنبه 15 مرداد 1396 02:43 ب.ظ
I used to be suggested this website by my cousin. I am no longer certain whether or not this post is written by him as nobody else understand such designated about my difficulty.
You are amazing! Thanks!
http://plaza.rakuten.co.jp/margheritachambe/diary/201507110001
چهارشنبه 3 خرداد 1396 06:09 ب.ظ
This post is actually a nice one it assists new the web viewers, who are
wishing for blogging.
BHW
چهارشنبه 30 فروردین 1396 09:00 ب.ظ
Tremendous things here. I am very glad to see your article.

Thanks a lot and I'm taking a look ahead to touch you.
Will you kindly drop me a e-mail?
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 08:28 ق.ظ
Saved as a favorite, I love your website!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox