تبلیغات
برق - الكترونیك صنعتی مقاله: كاربرد نیمه هادی ها در كنترل سرعت موتورهای القائی
 

الكترونیك صنعتی مقاله: كاربرد نیمه هادی ها در كنترل سرعت موتورهای القائی

نوشته شده توسط :مهدی مهدوی
شنبه 10 دی 1390-10:56 ق.ظ

در این مقاله كاربر نیمه هادی های قدرت در سیستمهای كنترل سرعت از نوع ایستا یا استاتیكی هستند . باید دانست كه تركیب سیستمهای الكترونیك قدرت (مانند كنترل كننده های ولتاژ ) و متوتورهای الكتریكی همراه با مكانیسم كنترل آنها را محركهای تنظیم پذیر سرعت می نامند كه ما به اختصار آنرا ASD می نامیم . در حقیقت این محرك ها قابل تنظیم بوده و برای كنترل سرعت یا كنترل دور موتورهای الكتریكی مورد استفاده قرار می گیرند .(Adjustable Speed Drive)


محركهای تنظیم پذیر سرعت (ASD) برای كنترل سرعت موتورهای القائی از نقطه نظر كاربرد به سه دسته تقسیم می شوند:


1- ASD از نوع ولتاژ متغییر و فركانس ثابت


كنترل در اینگونه سیستمها دامنه ولتاژ اعمالی به استاتور كنترل می شود . برای این مقصود از كننده ولتاژ در سر راه موتور استفاده شده است . این نوع محرك ها در سطوح قدرت متوسط و پایین مورد استفاده قرار می گیرند . برای مثال می توان از بادبزن های نسبتاً بزرگ یا پمپ ها نام برد . در این روش ولتاژ استاتور را می توان بین صفر و ولتاژ اسمی در محدوده زاویه آتش بین صفر تا 120 درجه تنظیم و كنترل نمود . این سیستم بسیار ساده بوده و برای موتورهای القائی قفس سنجابی كلاس D با لغزش نسبتاً بالا( 10 تا 15 درصد ) مقرون به صرفه است . عملكرد این محركها زیاد جالب توجه نیست .


2- ASD از نوع ولتاژ و فركانس متغییر


اگر منبع تغذیه استاتور از نوع فركانس متغییر انتخاب شود ، عملكرد محرك های تنظیم پذیر سرعت (ASD) بهبود می یابد . باید دانست كه شار در فاصله هوایی متورهای القائی با ولتاژ اعمالی به استاتور متناسب بوده وبا فركانس منبع تغذیه نسبت عكس دارد . بنابراین اگر فركانس را كم كنیم تا كنترل سرعت در زیر سرعت سنكرون امكان پذیر گردد و ولتاژ را معادل ولتاژ اسمی ثابت نگه داریم ، در این صورت شار فاصله هوایی زیاد می شود . برای جلوگیری از بوقوع پیوستن اشباع بخاطر افزایش شار ، ASD از


نوع فركانس متغییر باید از نوع ولتاژ متغییر نیز باشد تا بتوان شار فاصله هوایی را در حد قابل قبولی نگه داشت ، معمولا به این سیستم كنترل ، سیستم كنترل V/F ثابت نیز گفته می شود . یعنی اگر فركانس را كم كردیم باید ولتاژ را طوری كم كنیم كه شار در فاصله هوایی در حد اسمی خود باقی بماند . از این سیستم برای كنترل سرعت موتورهای قفس سنجابی كلاسهای A، B ،C، D استفاده می شود .   


3-ASD  كه بر اساس بازیافت توان لغزشی كار می كند


در این سیستمها با استفاده از مدارهای نیمه هادی قدرت كه به پایانه رتور وصل می شوند ، بازیافت توان( یا توان برگشتی) در فركانس لغزشی به خط تغذیه موتور منتقل می گردد . باید دانست فركانس لغزشی از حاصلضرب فركانس منبع و لغزش موتور بدست می آید. بطور كلی در این طرح بر روی مدار رتور كنترل خواهیم داشت . در اینجا متذكر می شویم كه ASD از نوع فركانس متغییر بر دو نوع است :


الف : طرح های حاوی ارتباط DC (جریان مستقیم)


ب : سیكلو كنورتورها


در طرح های حاوی ارتباط DC منبع تغذیه AC توسط یكسوساز ، یكسو شده و سپس توسط اینورتر مجدداً به منبع AC دست می یابیم . اینورتر ها بر دو نوع اند :


1= اینورترهای تغذیه ولتاژ (اینورترهای ولتاژ )


2= اینورترهای تغذیه جریان ( اینورترهای جریان )


در اینورترهای ولتاژ ، متغییر تحت كنترل همان ولتاژ و فركانس اعمالی به استاتور است . در اینورترهای جریان بر دامنه جریان وفركانس استاتور كنترل داریم . اینورترهای ولتاژ بر دو نوع اند :


1=اینورترهای با موج مربعی


2= اینورترهای با مدولاسیون عرض یا پهنای پالس (PWM) .


1- تركیب اساسی مبدلها


سرعت یك موتور القائی توسط سرعت سنكرون ولغزش رتور تعیین می گردد . سرعت سنكرون بستگی به فركانس تغذیه دارد و لغزش را می توان با تنظیم ولتاژ و جریان اعمالی به موتور تغییر داد . به طور كلی روشهای كنترل دور موتورهای القائی را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود :


            1- ولتاژ متغییر ، فركانس ثابت                      2- ولتاژ وفركانس متغییر


           3- جریان و فركانس متغییر                           4- تنظیم قدرت لغزشی


 به منظور ایجاد ولتاژ و فركانس متغییر مطابق شكل (1-a)  از مبدلهای ولتاژ استفاده می گردد كه توسط یك منبع ولتاژ dc  تولید شكل موج مستطیلی ولتاژ در سمت ac  می نمایند كه دامنه آن مستقل از بار بوده و به همین دلیل اینورتر های منبع ولتاژ نام دارند . برای ایجاد جریان وفركانس متغییر مطابق شكل (1-b)   از مبدلهای جریان استفاده می گردد كه توسط یك منبع جریان dc   تولید شكل موج مستطیلی جریان در سمت ac   می نمایند ، كه دامنه آن مستقل از بار بوده و بنابراین اینورترهای منبع جریان نام دارند . منبع جریان كنترل شده در ورودی اینورتر توسط یكسو ساز تریستوری ایجاد می گردد كه با كنترل جریان توسط حلقه فیدبك جریان وسلف بزرگ صافی در خروجی آن ویژگیهای یك منبع جریان را پیدا می كند . مبدل موجود در سمت موتور جریان مستقیم را تبدیل به جریان سه فاز با فركانس قابل تنظیم می نماید . سلف بزرگ موجود در حلقه   dc سبب صاف نمودن جریان می گردد . سیستم رانش اینورتر منبع جریان مناسب برای عملكرد در حالت تك موتوره می باشد و دارای قابلیت بازگشت انرژی به شبكه  ac  میباشد . جریان اینورتر توسط حلقه فیدبك جریان كنترل شده و اضافه جریانهای گذرا توسط تنظیم كننده جریان و سلف صافی حذف می گردند و بدین وسیله مجموعه دارای قابلیت استحكام و اطمینان مناسب برای كاربردهای صنعتی می گردد سلف بزرگ سری صافی نرخ افزایش جریان خطا را در هنگام كموتاسیون نا موفق در اینورتر و یا اتصال كوتاه در ترمینالهای خروجی محدود می نماید با حذف سیگنالهای فرمان گیت تریستورهای یكسو ساز می توان بدون از بین


رفتن فیوزها و آسیب رسیدن به اینورتر ، تنها با از دست دادن لحظه ای گشتاور خطا را از بین برد .


2- مدار قدرت اینورتر منبع جریان


به منظور ایجاد منبع جریان متغییر  dc  سیگنال بیانگر جریان تنظیم شده با جریان واقعی مقایسه شده ، خطای حاصل تقویت و برا ی كنترل زاویه آتش تریستورهای یكسو ساز استفاده می گردد تا جریان مورد نیاز در خروجی ایجاد گردد . شكل (2-a)   اینورتر پل سه فاز ASCI   را نشان می دهد كه یك موتور القائی با اتصال ستاره را تغذیه می نماید . تریستورهای TH1  الی TH6   به ترتیب روشن شدن شماره گذاری شده اند و هر یك به اندازه یك سوم پریود خروجی هدایت میكنند . روشن نمودن یك تریستور سبب قطع تریستور هادی فاز مجاور می گردد . دو بانك خازی كه بصورت مثلث ، متصل می باشند انرژی مورد نیاز برای كموتاسیون ذخیره كرده و دیودهای D1   الی D6 خازنها را از بار ایزوله می نمایند . ترتیب هدایت تریستورهای اینورتر به گونه ای است كه جریانهای DC تنظیم شده از دو تریستور یكی متصل به خط مثبت ودیگری متصل به خط منفی تغذیه عبور می نماید . در هر نیم سیكل به مدت 60o هر دو تریستور واقع بر یك بازو قطع بوده بنابراین جریان خط برابر صفر می باشد . مزیت عمده اینورتر منبع جریان سادگی مدار لازم برای كموتاسیون تریستورها می باشد . مدار كموتاسیون تنها شامل خازنها و دیودها بوده و به دلیل حذف سلفهای كموتاسیون ، فركانس عملكرد افزایش یافته نویز صوتی كاهش می یابد . خازن كموتاسیون به گونه ای طراحی می شود كه ولتاژ معكوس اعمالی بر تریستور ها محدود گردد تا باعث ایجاد زمان خاموشی لازم گردد. به همین دلیل زمان خاموشی در دسترس به اندازه كافی زیاد می باشد تا بتوان از تریستور های غیر سریع یكسوسازی استفاده نمود، كه این امر اینورتر منبع جریان را در قدرت های متوسط به بالا بسیار اقتصادی می سازد . سیكل كموتاسیون را می توان به چهار پریود زمانی تقسیم نمود:


شكل (2-a) شرایط اینورتر را قبل از آتش شدن TH1در فاصله زمانی 1 نشان می دهد .فرض براین است كه TH1 و TH2 هادی بوده و مطابق شكل جریان خروجی یكسوساز كنترل شده از طریق TH1،D1، فاز A موتور ، فازC موتور ، D2 ، TH2 ، جاری می گردد . خازن های C1 ،C3 ،C5 به ترتیب به اندازه V0، 0 ، -V0شارژ شده اند در فاصله زمانی2 با آتش شدن TH3 ، TH1 توسط C1 در بایاس معكوس قرار گرفته و خاموش می گردد .جریان مطابق شكل (2-b) در مسیر TH3، بانك خازنی متشكل از C1 موازی با تركیب سری C3 ،C5 و D1 جاری میگردد و به صورت خطی بانك خازنی راشارژ می نماید . TH1 تا زمانی كه ولتاژ خازن C1تغییر پلاریته دهد در بایاس معكوس قرار دارد. دیود  D3نیز در بایاس معكوس بوده و جریانهای فاز موتور دارای مقادیر مشابه حالت قبل می باشد . در فاصله زمانی 3 با هدایت دیود D3 مسیر جریان مطابق شكل(2-c) می باشد. جریان مدار LC منتجه ، جریان فاز A را به صفر كشانده و جریان فاز B  را از صفر به Id افزایش می دهد ، سپس D1 قطع شده و سیكل كموتاسیون تكمیل می گردد . در فاصله زمانی 4 جریان منبع از طریق تریستور های TH2 و TH3 مطابق شكل (2-d) فازهای B   و C متور را تغذیه می نماید . این شرایط تا لحظه فرمان TH4 به منظور انجام كموتاسیون بعدی حفظ می گردد . به دلیل اینكه D3 تنها دید هادی در نیمه بالا می باشد خازن های بالایی تاكموتاسیون بعدی ولتاژ خود را ثابت نگه می دارند . شكل (3) شكل موج ولتاژ خازن كموتاسیون C1 را همزمان با ولتاژ دو سر تریستور نمایش می دهد.                                                                                                


هنگامی كه اینورتر منبع جریان یك بار الكتریكی را تغذیه می نماید ، شكل موج ولتاژ توسط پاسخ بار به جریان اعمالی تعیین می گردد . رابطه ولتاژ- جریان یك سلف به صورت V=L di / dt بوده كه در آن di/dt نرخ تغییرات جریان می باشد . بنابراین شكل موجهای ایده ال جریان در عمل انكار پذیر نیستند زیرا تغییر پله ای لحظه ای جریان سبب ایجاد پرش ولتاژ با دامنه نا محدود خواهد گردید . در مدارات عملی نرخ


تغییرات جریان برای محدود نمودن حداكثر ولتاژ در حد تحمل تریستورها محدود می گردد . مدت زمان كموتاسیون كه در طول آن جریان بار از یك فاز به فاز دیگر منتقل می گردد بایستی به حد كافی طولانی باشد تا نرخ تغییرات جریان در حد قابل قبولی كاهش یابد این محدودیت در مورد اینورترهای منبع ولتاژ مطرح نمی گردد چرا كه در این مورد دیودهای فیدبك مسیری را برای جریان بار القائی ایجاد می نمایند كه باعث شارژ خازن حلقه dc گشته ، از قطع ناگهانی جریان بار جلوگیری كرده و ولتاژ خروجی اینورتر را محدود می نمایند . اما در مورد اینورتر منبع جریان به دلیل عدم وجود دیودهای فیدبك ، مسیری برای جریان معكوس وجود نداشته و مدت زمان كموتاسیون را می توان به قیمت افزایش ضربه های ولتاژ اعمالی بر ادوات نیمه هادی قدرت اینورتر كاهش داد .


شكل (4) شكل موج جریان خط و شكل (5) شكل موج ولتاژ خط را برای مدار طراحی شده نشان می دهد . در مورد موتورهای القائی ، شكل موج ولتاژ توسط امپدانس معادل بازاء مؤلفه های اصلی و هارمونیهای جریان خروجی اینورتر تعیین میگردد مطابق شكل  (6) ،جریان مستطیل شكل خط از امپدانس استاتور عبور كرده و بین شاخه مغناطیس كننده وشاخه رتور مدار معادل تقسیم می گردد . امپدانس بالای شاخه مغناطیس كننده از عبور مؤلفه های هارمونیكی جریان خط جلوگیری كرده در نتیجه جریان مغناطیس كننده دارای شكل موج سینوسی با فركانس اصلی خواهد بود . با صرفنظر از اعوجاج كم تولید شده توسط امپدانس Zs   ولتاژ ترمینال موتور به صورت سینوسی بههمراه پرشهای ولتاژی می باشد كه در ابتدا و انتهای شكل موج جریان بر روی آن سوار می گردند . تریستورها و دیودهای اینورتر بایستی در برابر این پرش های ناگهانی ولتاژ حفاظت شوند . دامنه جریان توسط یكسوساز كنترل شده تعیین و ولتاژ متوسط ورودی اینورتر با میزان توان مورد نیاز موتور تغییر می كند بگونه ای كه با صرفنظر از تلفات ،توان ورودی اینورتر با توان خروجی آن برابر است . در حالت بی باری موتور حلقه dc تقریباً صفر بوده در حال كه در بار كامل ولتاژ حلقه dc دارای حداكثر مقدار خواهد بود ، بر خلاف اینورتر منبع ولتاژ ورودی ثابت بوده و جریان حلقه dc تابعی از توان مورد نیاز موتور می باشد . به منظور ایجاد ترمز مولدی وبه دلیل ثابت بودن جهت جریان مطابق شكل (7) تعویض علامت توان با معكوس نمودن علامت ولتاژ متوسط حلقه dc امكان پذیر است . در این حالت زاویه آتش مبدل كنترل شده بیشتر از90o بوده و مبدل به صورت اینورتر انرژی را به شبكه باز می گرداند . برای تعویض جهت چرخش موتور می توان بصورت الكترونیكی توالی زمانی اعمال فرمان به گیت تریستورهای اینورتر را معكوس نموده وبدین ترتیب امكان عملكرد چهار ناحیه ای را مطابق شكل (8) برای سیستم رانش اینورتر منبع جریان ایجاد نمود . مشخصات موتوری كه با جریان ثابت تغذیه می شود با موتور مشابهی كه با ولتاژ ثابت تغذیه می شود تفاوتهای بسیاری دارند .شكل (9) منحنیهای گشتاور – سرعت را در جریانهای مختلف اما با فركانس ثابت نشان می دهد . اگر موتور را با جریان نامی (Id=1pu) تغذیه نمائیم ، گشتاور راه اندازی حاصل در مقایسه با موتور تغذیه شده با ولتاژ ثابت بسیار پائین خواهد بود ، زیرا فلوی فاصله هوایی بخاطر امپدانس كم ماشین كم خواهد بود . با افزایش سرعت ماشین ، ولتاژ موتور به خاطر افزایش امپدانس موتور افزایش می یابد و در نتیجه گشتاور بخاطر افزایش فلوی فاصله هوایی افزایش می یابد . اگر از اشباع موتور صرفنظر نماییم ، گشتاور به مقدار بالای نشان داده شده توسط خطوط نقطه چین افزایش می یابد و سپس با شیب تندی و با سرعت سنكرون به صفر نزول می كند . اما در عمل اشباع موتور گشتاور تولید شده را محدود می كند . در شكل منحنی گشتاور در شرایط ولتاژ نامی نیز نشان داده شده است ، كه در آن قسمت با شیب منفی را می توان دارای عملكرد پایدار با فلوی فاصله هوایی نامی دانست . این منحنی ، منحنی Id=1pu را در نقطه ی A قطع می كند . همانطور كه از شكل مشخص است موتور را می توان در نقاط A یا  B با گشتاور یكسان به فعالیت وا داشت . در نقطه B ، جریان رتور كمتر است اما فلوی فاصله ی هوایی مقدار ی بیشتر است وكمی در ناحیه ی اشباع هستیم و در نتیجه تلفات آهنی


وتلفات ناشی از پالسی شدن گشتاور افزایش می یابد . می توان گفت تلفات مسی استاتور در نقاط A وb یكسان است ، با وجود اینكه تلفات مسی در نقطه ی A كمی بیشتر است . از آنجائیكه نقطه ی A مربوط به عملكرد یك اینورتر منبع ولتاژ در جریان وفلوی فاصله هوایی نامی می باشد ، عملكرد در نقطه A  ترجیح داده می شود . اما از آنجائیكه A روی قسمت ناپایدار منحنی یعنی شیب مثبت قرار دارد ، نمی توان موتور را بصورت حلقه باز كنترل نمود و حتماً بایستی فیدبك برقرار بوده و كنترل حلقه بسته باشد . گشتاور بازاء فلوی نامی را می توان با تغییر جریان و لغزش تغییر داد و این تغییرات باید بگونه ای باشد كه همواره روی قسمت شیب منفی منحنی معادل گشتاور مربوط به ولتاژ نامی باشد. نقاط كار مختلف روی منحنی های گشتاور- سرعت را ، كه ممكن است در ناحیه گشتاور ثابت یا قدرت ثابت قرار گیرند ، می توان توسط یك تغذیه با جریان فركانس متغییر ایجاد نمود.


4- مدار كنترل فاز رتور


از شكل (6) می توان جریان مغناطیس كننده را بر حسب جریان خط بدست آورد:


(1)         A     


بدلیل وجود منبع جریان، Ia ثابت بوده و اگر فركانس لغزش ، Wr ، را ثابت نگه داریم ، Ima نیز ثابت باقی می ماند اگر مقدار Ima مشخص باشد ، مقدار Wr را می توان بازاءجریان Ia بدست آورد . اما اگر بخواهیم Ima راثابت نگه داریم در حالیكه تغییرات Ia ناشی از تغییر بار روی موتور موجود باشد ، بایستی Wr را نیز تغییر دهیم و اگر بخواهیم Ima بازاءتمام بارها و سرعتها ثابت باقی بماند، Wr را باید بصورت تابعی از Ia كنترل نماییم كه این موضوع سیستم كنترل را بسیار پیچیده می سازد . راه حل دیگر این است كه Wr را ثابت نگه داشته كه در این صورت Ima متغییر بوده و موتور بازاء جریانهای كمتر از نامی در حالت تضعیف میدان و بازاء جریانهای بالاتر از نامی در مدت زمان بسیار كم در حالت اشباع عمل خواهد نمود . بنابراین به نظر می


رسد كه بهتر است Wr برای جریان خط ، Ia ، بیش از مقدار نامی در نظر گرفته شود كه این مقدار اضافی بایستی توسط طراح با توجه به بررسی منحنی اشباع موتور تعیین گردد .


شكل (10) بلوك دیاگرام سیستم طراحی شده به منظور كنترل فركانس رتور را نشان می دهد . rΩ فركانس انتخابی رتور و mΩ سرعت مطلوب موتور می باشد . خروجی مولد نقطه تنظیم جریان"current setpoint generator "  سیگنال KTR IREF می باشد كه در آن KTR تابع تبدیل مبدل جریان ورودی اینورتر است . این سیگنال بازاء ورودی صفر دارای یك حداقل و بازاء ورودیهای مثبت و منفی دارای مقدار مثبتی است . ابتدا ماشین در حال سكون رض می شود . با روشن نمودن تغذیه در حالیكه سیگنال فرمانm=0Ω می باشد ، سیگنال rΩ به مدار اعمال می گردد . خروجی بلوك تعیین كننده علامت +1 است وضرب كننده M1 سیگنال مثبت rΩKT را به ورودی جمع كننده فركانس اعمال می نماید . از آنجائیكه Wm برابر صفر است ، سیگنال rΩKT به مدار لاجیك اینورتر اعمال می گردد ، كه سیگنال گیت تریستورهای اینورتر را در فركانس rΩ = Wsتولید می نماید . ورودی بلوك مولد نقطه تنظیم جریان صفر است وبنابراین خروجی آن جریان مورد نیاز موتور در حال سكون با فركانس rΩ = Ws، را ایجاد می نماید . خروجی جمع كننده جریان IS) -  KTR( IREFبوده و ضریب كننده M2 آنرا با علامت مثبت به مدار لاجیك یكسوساز اعمال می نماید و در نتیجه زاویه آتش α از90o كمتر شده ، ولتاژ كم خروجی منتجه جریان ورودی اینورتر ، Is ، را می سازد كه متناسب با جریان خط موتور در حال سكون می باشد)rΩ =. (Ws


با اعمال فرمان سرعت mΩ ، بلوك مولد شیب (Ramp Generator) این سیگنال را با سرعت افزایش مشخص به ورودی جمع كننده سرعت اعمال می نماید . خروجی تعیین كننده علامت در حالت +1 باقی مانده ، خروجی مولد نقطه تنظیم افزایش می یابد و زاویه آتش α مجدداً به میزان بیشتری از 90o كاهش می یابد تا ولتاژ خروجی


یكسوساز افزایش یابد . در نتیجه جریان موتور افزایش یافته ، موتور شتاب گرفته به سرعت mΩ = Wm می رسد . سیستم در این حالت در حالت ماندگار فعالیت می نماید . به منظور كاهش سرعت با كاهش مقدار mΩ خروجی بلوك مولد شیب كاهش یافته ، ورودی مولد نقطه تنظیم جریان به سمت صفر حركت می كند . سیگنال KTR IREFبه مقدار حداقل خودرسیده و مجدداً افزایش می یابد . بدلیل منفی بودن سیگنال خطای سرعت)Wm- mΩ(KT خروجی یكسوساز تغییر علامت می دهد . در همین زمان ورودی مدار لاجیك اینورتر تبدیل به KT[(P/2) Wm-Ωr] می گردد ، وبنابراین Ws كاهش می یابد . در نتیجه ماشین در حالت مولدی قرار گرفته و از سرعت آن كاسته می شود واین عمل تا عملكرد ماندگار mΩ= Wm ادامه می یابد . شكل (11) نحوه رفتار سیستم در هنگام افزایش تاگهانی بار را نشان می دهد . تغییرات خطای دور بسیار نا چیز بوده و به سرعت به حالت ماندگار رسیده است . جریان مرجع Iref نیز با رفتار مشابهی در حالت ماندگار به مقدار بیشتری رسیده تا بتواند با بار اضافی ایجاد شده ، همان سرعت قبلی را ایجاد نماید . شكل (12) عملكرد سیستم را در كاهش ناگهانی بار نشان می دهد كه سبب كاهش مقدارIrefو چرخش ناگهانی با سرعت قبلی در حالت ماندگار می گردد .


شكل (13) بلوك دیاگرام مدار كنترل یكسوساز جهت ساخت سیگنال فرمان گیت یكی از تریستورهای یكسوساز را نشان می دهد . نمونه ولتاژ خط به بلوك آشكارساز عبور از صفر اعمال شده و نقاط عبور از صفر ولتاژ شبكه آشكار شده و مولد موج دندانه اره ای معكوس را سنكرون با ولتاژشبكه می نماید كه ولتاژ كنترل Uc مقایسه شده و در خروجی شكل موج مربعی با پهنای برابر زمان هدایت تریستور را ایجاد می نماید و پس از تكیب با قطار پالس فركانس بالا به بلوك تقویت كننده اعمال شده و پس از ایزولاسیون توسط ترانس هسته فریت به گیت – كاتد تریستور اعمال می گردد. شكل (14) ، پالس های اعمالی به گیت تریستور های TH1 و TH4 واقع در یك فاز به همراه قطار پالس فركانس بالا را نشان می دهد . شكل (15) ، بلوك دیاگرام مدار


فرمان اینورتر سه فاز پل ASCI را نشان می دهد. مطابق شكل ولتاژ كنترل ورودی Vf به بلوك اسیلاتور كنترل شونده با ولتاژ اعمال می گردد ودر خروجی آن شكل موج مربعی با فركانس شش برابر فركانس اینورتر ایجاد می نماید . شمارنده حلقوی این فركانس را بر شش تقسیم كرده وبه تركیب دو به دو خروجی های شمارنده حلقوی شكل موج های مورد نیاز برای اعمال به گیت تریستورهای اینورتر مطابق شكل (16) به دست می آیند. برای تعویض جهت چرخش ، با تركیب چند گیت منطقی ترتیب اعمال پالس های فرمان تریستور های    (TH6 ,TH1) و (TH5 , TH3) با یكدیگر تعویض می گردد پس از این مرحله مشابه مدار یكسوساز مدار تركیب با قطار پالس فركانس بالا ، تقویت و ایزولاسیون را داریم .
نظرات() 


viagra homme effet
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:06 ب.ظ

Amazing! This blog looks just like my old one! It's on a entirely different subject but it has pretty much the same page layout and design. Wonderful choice of colors!
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 11:56 ب.ظ

With thanks. I enjoy it.
pastillas cialis y alcoho cialis prices tadalafil buy cialis cheap 10 mg cialis savings card estudios de cialis genricos buying cialis on internet recommended site cialis kanada brand cialis generic cialis manufacturer coupon
Buy cialis
جمعه 3 فروردین 1397 02:38 ق.ظ

Helpful info. Cheers!
cialis 5 mg cialis canada cialis generisches kanada cialis generico in farmacia cialis sale online cialis wir preise cialis generico cialis uk next day import cialis cialis tablets australia
foot pain big toe
سه شنبه 6 تیر 1396 10:03 ق.ظ
Right here is the right web site for everyone who would like to understand this
topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that I really will need to?HaHa).
You definitely put a brand new spin on a topic that's been written about for many years.

Great stuff, just excellent!
http://soopierannunzio.blogas.lt/
چهارشنبه 3 خرداد 1396 04:06 ق.ظ
Ahaa, its nice discussion concerning this piece of writing here
at this webpage, I have read all that, so at this time me
also commenting at this place.
Richelle
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 10:29 ق.ظ
Thanks for finally writing about >برق -
الكترونیك صنعتی مقاله:
كاربرد نیمه هادی ها در كنترل سرعت موتورهای القائی
<Liked it!
BHW
سه شنبه 22 فروردین 1396 03:18 ب.ظ
You really make it seem so easy with your presentation but I find this topic to be actually
something which I think I would never understand. It seems too complicated and
very broad for me. I'm looking forward for your next post, I
will try to get the hang of it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox