تبلیغات
برق - مقاله: ژنراتورها وموتورهای الكتریكی
 

مقاله: ژنراتورها وموتورهای الكتریكی

نوشته شده توسط :مهدی مهدوی
شنبه 10 دی 1390-12:31 ق.ظ

 

مقدمه: ژنراتورها و موتورهای الكتریكی  گروه از وسایل استفاده شده جهت تبدیل انرژی مكانیكی به انرژی الكتریكی یا برعكس . توسط وسایل الكترومغناطیس هستند . یك ماشینی كه انرژی الكتریكی به مكانیكی تبدیل می كند موتورنام دارد.و ماشینی كه انرژی مكانیكی را به انرژی الكتریكی تبدیل می كند ژنراتور یا آلترناتور یامتناوب كننده یا دینام نامیده می شود . 

دو اصل فیزیكی مرتبط با عملكردموتورهاوژنراتور ها وجود دارد. اولین اصل فیزیكی اصل القایی الكترومغناطیسی كشف شده توسط مایكل فارادی دانشمند بریتانیایی است. اگر یك هادی در میان یك میدان مغناطیسی حركت كند یا اگر طول یك حلقه ی القایی ساكنی جهت تغییر استفاده شود. یك جریان ایجاد می شود یا القا می شود در كنتاكنتور بحث این اصل این است كه در مورد واكنش الكترومغناطیسی بحث می كند و این كه این واكنش در ابتدا توسط آندر مری آمپر در سال 1820 كه دانشمند فرانسوی است كشف شد.اگر  یك جریان از میان یك كنتاكتور كه در میدان مغناطیسی قرار گرفتند عبور كند . میدان نیروی مكانیكی  بر آن وارد می كند .ساده ترین ماشینی های دیناموالكتریك دیسك دینامیكی است كه توسعه یافته توسط افرادی است كه آن شامل یك صفحه ی مسی پیچیده شده است. كه این پیچش از مركز تالبه وجود دارد .و بین قطبهای یك آهنربای سمبر اسبی است .

وقتی دیسك می چرخد یك جریان بین مركز دیسك ولبه ی آن توسط عملكرد میدان آهنربا القا می شود كه دیسك یا صفحه میتواند ساخته شود. جهت عمل كردن به عنوان یك موتور توسط بكار بردن یك ولتاژ بین لبه ی دیسك و مركزش كه این به علت چرخش دیسك به دنده بدلیل نیروی تولید  شده توسط واكنش مغناطیس است . میدان مغناطیسی آهن ربای دائم به اندازه ی كافی برای كار كردن كافی است . كه حتی به عنوان یك موتور یا دینام كوچك بكار می رود ( كار می كند). در نتیجه برای ماشین های بزرگتر آهنربای بزرگتری بكار می رود. هم موتور ها وهم ژنراتورها دارای دو اصل هستند : قسمتها ومیدان كه آهنربای الكترومغناطیسی با سیم پیچ هایش و آرمیچر و ساختاری كه از كنتاكتور حمایت می كند و كار قطع میدان مغناطیسی وحمل جریان القا شده  ژنراتور یا جریان ناگهانی به موتور را دارد است. آرمیچر معموﻸ هسته ی نرم آهنی اطراف سیم های القایی كه دور سیم پیچ ها پیچیده شده اند است.

موتور های AC:

دو نوع اساسی موتور ها طراحی شده اند برای عمل كردن بر روی جریان متناوب پولی فاز موتور های سنكرون و موتور های القایی موتور های سنكرون اساسآ یك تناوب گر(آلترناتور) سه فاز است كه بصورت معكوس كار می كند. آهنربا های میدان روی رتور پیچیده شده اند توسط جریان مستقیم تحریك شده اند و سیم پیچ آرمیچر به سه قسمت تقسیم می شود و با جریان متناوب سه فاز تغذیه می شوند . تغییر موج های سه فاز جریاندر آرمیچر واكنش متغییر مغناطیس را با قطبهای آهنربا های میدان سبب می شوند. و چرخش میدان با یك سرعت ثابت كه ای سرعت ثابت توسط فركانس جریان در خط قدرت AC تعیین می شود را سبب می گردند سرعت موتور سنكرون در وسایل خاصی سودمند است. همچنین در كاربدهایی كه بار مكانیكی روی موتور خیلی زیاد می شود و نیز موتور های سنكرون نمی توانند استفاده شوند. بخاطر اینكه اگر موتور سرعتش كاسته شود تحت بار آن یك مرحله عقب می ماند . در واقع یك پله كاسته می شود با فركانس جریان و منجر به توقف موتور می شود موتور های سنكرون می توانند ساخته شوند برای عملكرد از یك منبع قدرت تك فاز توسط با شاكل شدن عناصر مدار مناسب كه یك میدان مغناطیسی چرخش را سبب می شود ساده ترین موتور های الكتریكی نوع قفس سنجابی موتور های القایی استفاده شده باید یك تغذیه سه فاز می باشد استاتور یا ارمیچر ساكن از موتور قفس سنجابی شامل سه سیم پیچ ثابت مشابه با آرمیچر موتور سنكرون می باشد عصر چرخشی متشكل از یك هسته: در قسمتی كه یك سری از كنتاكتور ها سنگین نظم داده ومنظم شده اند وقرار گرفته اند بصورت یك دایره در اطراف شافت (میله) و موازی با آن برداشتنی هستند كنتاكتور های روتور به شكل قفسه ای استوانه ای و مشابه به ان استفاده می شوند بصورت سنجابی (كار می كنند) جریان سه فاز در سیم پیچ های استاتور جاری می شوند و یك میدان مغناطیسی چرخشی تولید می كند. این میدان یك جریان در كنتاكتور های نوع قفسه ای القا می كند . واكنش مغناطیسی بین میدان چرخشی و كنتاكتور های حامل جریان روتور روتور را به حركت در می اورند. اگر روتور دقیقآ با سرعت یكسانی به مانند میدان مغناطیسی بچرخد هیچ جریانی در آن القا نخواهد شد. و از این رو روتور با سرعت سنكرون نباید به حركت دراید. در عمل سرعتهای چرخش روتور و میدان در حدود 2 تا 5 درصد با هم تفاوت دارند. این تفا وت سرعت بعنوان لغزش معروف است. متور ها با روتور های قفس سنجابی می توانند استفاده شوند روی جریان متناوب تكفاز بوسیله نظم های مختلفی از القا و ظرفیت و بر اساس این دو مورد كه     ولتاژ تكفاز را اصلاح می كند و تغییر می دهد و آن را به ولتاژ فاز تبدیل می كند چنین موتور هایی بعنوان موتور های فاز شكاف (Spelat Phase) مشخص و معروفند یا موتور های تعدیل كننده یا كند از سر(متور های خازنی) بر اساس نظم و ترتیب آن ها استفاده می شوند.

موتور های قفس سنجابی تكفاز گشتاور شروع(راه اندازی) زیادی ندارند. و برای به كار انداختن در حالی كه گشتاور زیاد است موتور های خنثی القایی استفاده می شود . یك موتور خنثی القایی ممكن است از نوع فاز شكاف باشد. یا از نوع تعدیل كننده اما یك سوئیچ یا اتو ماتیك یا دستی دارد كه اجازه می دهد جریان بین جاروبك های كموتاتور وقتی موتور شروع به حركت می كند. جاری شود و اتصالات كوتاه همه اجزای كموتاتور بعد از اینكه موتور به یك سرعت تقسیم می شوند . موتور های دفع القایی یا خنثی القایی به ای خاطر نامیده شده اند . كه گشتاور راه اندازیشان وابسته است به دفع بین روتور و استاتور و گشتاورشان در زمان راه اندازی وابسته است به القا موتورهای سیم پیچی شده ی سری با كموتاتور ها كه بر روی جریان متناوب با جریان مستقیم عمل می كنند. موتور های یونیورسال نامیده می شوند. آن ها معمولآ فقط در اندازه های كوچك ساخته می شوند و معمولآ در مصارف خانگی كاربرد دارند.

آلتر ناتور های جریان متناوب(AC)(آلتر ناتور ها) ژنراتوها:

همانتور كه در بالا گفته شد یك ژنراتور ساده بدون كموتاتور تولید خواهد كرد كه یك جریان الكتریكی كه متناوب می شوند.در مسیر همانطور كه آرمیچر می چرخد چنین جریان متناوبی مزیت زیادی دارد . برای اتقال توان الكتریكی و از این رو بشترین ژنراتور های اللتریكی بزرگ از نوع AC هستند.در ساده ترین شكلش یك ژنراتور AC فقط در دو حالت خاص فرق می كند با ژنراتور DC پایانه های سیم پیچ آرمیچرش بیرون هستند. برای حلقه های لغزان جزئی شده جامد روی شافت(میله)ژنراتو بجای كموتاتور و سیم پیچ های میذان توسط یك منبع DC خارجی تغذیه انرژی می شوند. تا اینكه توسط خود ژنراتور این كار انجام می شود. ژنراتور های AC سرعت پایینی با تعداد زیادی در حدود 100 قطب ساخته می شوند. هم برای بهبود بازده شان و هم برای دست یافتن به فركانس دلخواه به آسانی. آلترناتور ها با توربین های سرعت بالا راه اندازی می شوند. همچنین اغلب ماشین های دو قطبی هستند. فركانس جریان گرفته شده توسط ژنراتو AC مساوی است با نیمی از تعداد قطبها و تعداد چرخش آرمیچر در هر ثانیه. اغلب مطلوب است در مورد ژنراتور كه واتژ بالایی وجود داشته باشد و آرمیچر های در حال چرخش در چنین كاربرد هایی صرف عمل نمی كنند. بخاطر احتمال جرقه زنی بین جاروبكها و حلقه های لغزان و خطر شكستهای  مكانیكی كه ممكن است سبب اتصال كوتاه شود . آلترناتور ها بنا بر این با یك سیم پیچ ساكن كه بدور یك روتور می چرخد . و این روتور شامل تعدادی اهنربای مغناطیسی میدان هستندساخته می شوند اصل عملكرد آنها دقیقآ مشابه عملكرد ژنراتور های AC توصیف شده اند. بجز اینكه میدان مغناطیسی(نسبت به كنتاكتور های آرمیچر) به حركت در می ایند. جریان تولید شده توسط آلترناتور های توصیف شده در بالا به یك پیك می رسد و به صفر ختم می شوند و به یك پیك منفی افت می كنند. و دوباره به سمت صفر می آیند. و در چند زمان در واقع چندین بار در هر ثانیه بسته به فركانس  كه ماشین طراحی شده چنین جریان را جریان متناوب تكفاز نامیده اند. همچنین اگر آرمیچر در داخل دو سیم پیچ قرار گیرد. كه این سیم پیچ ها از زاویه ها و گوشه های راست یكدیگر كشیده شده اند و با اتصالات خارجی مجزا تهیه شده اند. دو موج جریان تولید خواهد شد. هر كدام در ماكزیممش خواهد بود وقتی كه دیگری به صفر برسد .چنین جریانی را جریان متناوب سه فاز نامیده اند. اگر سه سیم پیچ ارمیچر با زوایای 120درجه با یكدیگر قرار گیرند جریان به شكل موج سه برابر و كریپل تولید خواهد شد كه به آن جریان متناوب سه فاز گفته می شود. یك تعداد زیادتری از فازها ممكن است با افرایش تعداد سیم پیچها بدست آمده باشند و گرفته شوند در ارمیچر اما در مهندسی برق مدرن جریان متناوب سه فاز بسیا پر كاربرد است و آلترناتور سه فاز ماشینی دینامو الكتریكی است كه بطور كلی برای تولید قدرت الكتریكی (یا توان الكتریكی) بكار می رود. ولتاژ خای بالای 13200 در آلترناتور ها رایج ترند.


نظرات() 


http://ganarthe.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 10:44 ب.ظ

Nicely put. Thanks a lot.
cialis price in bangalore import cialis we choice cialis uk low dose cialis blood pressure prix cialis once a da cialis vs viagra acheter du cialis a geneve prix de cialis cialis 5mg cialis 5mg prix
http://confctodmi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 07:22 ق.ظ

Wonderful stuff. Thanks a lot.
cialis 5 effetti collaterali deutschland cialis online buy cialis cheap 10 mg generic cialis tadalafil cialis online napol cialis en mexico precio cialis 50 mg soft tab generic cialis pro cialis para que sirve if a woman takes a mans cialis
Cialis generic
شنبه 1 تیر 1398 03:36 ب.ظ

Appreciate it! Numerous advice!

cialis generic availability only best offers cialis use cialis australian price comprar cialis navarr cialis online cialis australia org cialis coupons printable look here cialis order on line cialis savings card cialis from canada
mail order cialis online
جمعه 31 خرداد 1398 11:00 ب.ظ

Effectively voiced genuinely! .
compare prices cialis uk best generic drugs cialis cialis for sale sialis cialis alternative link for you cialis price achat cialis en suisse where cheapest cialis cialis kaufen bankberweisung cialis super kamagra
cialis rezeptfrei sterreich
جمعه 31 خرداد 1398 07:12 ق.ظ

Wow tons of fantastic information.
cialis pills only best offers cialis use does cialis cause gout buy original cialis 5 mg cialis coupon printable 200 cialis coupon cialis 5mg billiger trusted tabled cialis softabs cialis tadalafil online 200 cialis coupon
http://enintac.strikingly.com/
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:04 ب.ظ

Good facts. Thank you!
brand cialis nl buy cialis cheap 10 mg cost of cialis cvs comprar cialis navarr cialis professional from usa bulk cialis cialis ahumada we use it 50 mg cialis dose we choice cialis uk cialis side effects
Online cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 08:11 ب.ظ

Terrific advice. With thanks!
cialis coupon only now cialis 20 mg cialis tadalafil buy cialis online nz tadalafilo low cost cialis 20mg cipla cialis online cialis kaufen wo generic cialis with dapoxetine wow cialis 20
Generic cialis
چهارشنبه 29 خرداد 1398 03:59 ق.ظ

You said it very well..
click now buy cialis brand wow cialis 20 cialis generico lilly tadalafil tablets cipla cialis online cialis prices in england cialis 30 day trial coupon effetti del cialis cialis patentablauf in deutschland where do you buy cialis
http://bupougu.strikingly.com/
سه شنبه 28 خرداد 1398 05:12 ق.ظ

Many thanks. I value this!
viagra or cialis cialis alternative buy cialis no prescription cialis cheap buy online cialis 5mg we like it cialis price when can i take another cialis order generic cialis online prescription doctor cialis cialis generique 5 mg
http://medetwill.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:16 ب.ظ

You actually expressed this superbly.
what is cialis viagra cialis levitra cialis 5 mg para diabeticos tadalafil 5mg buy cialis uk no prescription cialis 100 mg 30 tablet buy cialis cheap 10 mg cialis ahumada weblink price cialis cialis canada on line
http://zeisemix.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:47 ق.ظ

You said it perfectly.!
cialis et insomni cialis generic tadalafil buy cialis taglich cialis great britain generic cialis at walmart achat cialis en suisse buy cialis online nz cialis ahumada cialis reviews how does cialis work
Buy cialis
شنبه 25 خرداد 1398 08:06 ب.ظ

You have made the point.
buy cialis online cheapest i recommend cialis generico precios cialis peru india cialis 100mg cost buy brand cialis cheap cialis coupon cialis patent expiration cialis name brand cheap buy original cialis achat cialis en europe
http://reseathe.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 05:59 ق.ظ

Many thanks, Ample knowledge!

prices on cialis 10 mg buying cialis in colombia when will generic cialis be available cialis pas cher paris cialis daily cialis online holland cialis tablets for sale il cialis quanto costa cialis e hiv click here cialis daily uk
Cialis prices
جمعه 24 خرداد 1398 03:53 ب.ظ

You've made your point.
cialis 20 mg cost cialis 20 mg cut in half look here cialis cheap canada cialis tablets for sale buying cialis overnight cialis kamagra levitra tadalafil tablets cialis online buy cheap cialis in uk costo in farmacia cialis
we recommend cialis best buy
جمعه 24 خرداد 1398 01:25 ق.ظ

Valuable stuff. Cheers!
best generic drugs cialis cialis generika in deutschland kaufen purchasing cialis on the internet cialis super kamagra only now cialis for sale in us cialis generico lilly callus are there generic cialis cialis bula canadian drugs generic cialis
http://probexlu.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 11:45 ق.ظ

You actually reported this well.
cialis flussig buy generic cialis cialis mit grapefruitsaft wow look it cialis mexico how do cialis pills work cialis without a doctor's prescription buy cialis cialis generico in farmacia buy generic cialis does cialis cause gout
http://vieporde.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 09:42 ب.ظ

You said it adequately.!
cialis online canada discount drugs cialis buy cialis online nz buy cialis online cheapest cialis for sale pastillas cialis y alcoho cialis generico lilly tadalafil 10 mg cialis soft tabs for sale cialis generico lilly
viagra for premature ejaculation reddit
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:06 ب.ظ

You really make it appear really easy together with your presentation but I in finding this topic to be really something that I feel I might never understand. It sort of feels too complex and very vast for me. I'm taking a look ahead on your next publish, I will try to get the cling of it!
http://cialisvie.com/
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:24 ب.ظ

Very well spoken without a doubt. !
when can i take another cialis only here cialis pills buying cialis overnight try it no rx cialis cialis kaufen bankberweisung walgreens price for cialis cialis authentique suisse cialis alternative comprar cialis 10 espa241a cialis italia gratis
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 10:47 ق.ظ

Thanks a lot! I enjoy it.
generic cialis at the pharmacy generic cialis in vietnam where cheapest cialis cialis vs viagra enter site very cheap cialis cialis tablets enter site natural cialis buy cialis sample pack wow look it cialis mexico cialis generico postepay
http://viagrabuyonlines.com
سه شنبه 27 فروردین 1398 08:33 ق.ظ
I visited several web sites however the audio feature for audio songs
current at this web site is in fact marvelous.
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 05:04 ق.ظ

Thanks a lot. I enjoy it!
canadian pharmacies that ship to us trust pharmacy of canada canadian pharmacy cialis canada medication cost trusted pharmacy canada northwest pharmacies online canadian mail order pharmacies canadian pharmaceuticals reviews drugs for sale in mexico canadian medications, liraglutide
Generic cialis
جمعه 16 آذر 1397 10:34 ق.ظ

Kudos! A lot of information!

cialis 20 mg cut in half cialis 5 mg cialis 20mg cialis free trial how does cialis work tadalafil 20mg prezzo di cialis in bulgaria buy online cialis 5mg tadalafil cialis arginine interactio
buy cialis no rx
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:22 ب.ظ

You explained it fantastically!
viagra vs cialis vs levitra cialis for sale cialis soft tabs for sale cialis pills in singapore cialis professional yohimbe viagra cialis levitra when will generic cialis be available cialis 10 doctissimo cialis generique 5 mg cialis therapie
Cialis pills
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:29 ب.ظ

You actually explained that wonderfully!
calis where cheapest cialis prix cialis once a da cialis 100 mg 30 tablet how do cialis pills work tarif cialis france cialis wir preise american pharmacy cialis opinioni cialis generico 5 mg cialis coupon printable
buy cials online
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:43 ق.ظ

You actually reported it really well!
we choice free trial of cialis look here cialis cheap canada cialis 20mg prix en pharmacie interactions for cialis tadalafil 10 mg cialis 5 mg funziona rezeptfrei cialis apotheke cialis 20 mg cost we choice free trial of cialis cialis name brand cheap
buy cialis cheap
سه شنبه 13 آذر 1397 06:27 ب.ظ

Truly all kinds of wonderful data!
generic cialis with dapoxetine cialis ahumada tarif cialis france only here cialis pills cialis rckenschmerzen wow look it cialis mexico viagra or cialis brand cialis nl cialis dose 30mg cialis daily new zealand
buy cialis pills online
سه شنبه 13 آذر 1397 07:17 ق.ظ

Very good postings. Thanks!
cialis generico in farmacia cialis for sale south africa cialis usa cost cialis free trial only best offers cialis use what is cialis cialis great britain cialis soft tabs for sale cialis tablets australia cialis 20mg preis cf
Cialis generic
دوشنبه 12 آذر 1397 07:18 ب.ظ

You made the point!
click here to buy cialis acquisto online cialis 40 mg cialis what if i take cialis tablets cialis side effects look here cialis cheap canada cialis tablets cialis daily new zealand cialis online deutschland brand cialis generic
buy cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 06:56 ق.ظ

Appreciate it. Plenty of material.

cialis 5mg cialis sans ordonnance cialis 10 doctissimo when can i take another cialis cialis bula cialis 20 mg look here cialis order on line how do cialis pills work cialis super kamagra side effects for cialis
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


پیوندها:


پیوندهای روزانه:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox